Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


1

Đã tiếp nhận: 77 hồ sơ

Đã giải quyết: 32 hồ sơ

97% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

12

Đã tiếp nhận: 199 hồ sơ

Đã giải quyết: 102 hồ sơ

99% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

11

Đã tiếp nhận: 167 hồ sơ

Đã giải quyết: 121 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...