Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


3

Đã tiếp nhận: 153 hồ sơ

Đã giải quyết: 101 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

2

Đã tiếp nhận: 73 hồ sơ

Đã giải quyết: 73 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

1

Đã tiếp nhận: 59 hồ sơ

Đã giải quyết: 58 hồ sơ

98% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...