Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


2

Đã tiếp nhận: 141 hồ sơ

Đã giải quyết: 53 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

1

Đã tiếp nhận: 111 hồ sơ

Đã giải quyết: 58 hồ sơ

98% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

12

Đã tiếp nhận: 199 hồ sơ

Đã giải quyết: 103 hồ sơ

99% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...