Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


2

Đã tiếp nhận: 500 hồ sơ

Đã giải quyết: 218 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

1

Đã tiếp nhận: 1550 hồ sơ

Đã giải quyết: 1132 hồ sơ

92% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

12

Đã tiếp nhận: 1439 hồ sơ

Đã giải quyết: 1238 hồ sơ

88% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...