Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


7

Đã tiếp nhận: 1051 hồ sơ

Đã giải quyết: 497 hồ sơ

98% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

6

Đã tiếp nhận: 1329 hồ sơ

Đã giải quyết: 1042 hồ sơ

91% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

5

Đã tiếp nhận: 137 hồ sơ

Đã giải quyết: 137 hồ sơ

99% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...