Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


4

Đã tiếp nhận: 1429 hồ sơ

Đã giải quyết: 744 hồ sơ

99% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

3

Đã tiếp nhận: 1603 hồ sơ

Đã giải quyết: 1225 hồ sơ

93% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

2

Đã tiếp nhận: 644 hồ sơ

Đã giải quyết: 560 hồ sơ

82% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...