Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


4

Đã tiếp nhận: 82 hồ sơ

Đã giải quyết: 61 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

3

Đã tiếp nhận: 130 hồ sơ

Đã giải quyết: 122 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

2

Đã tiếp nhận: 57 hồ sơ

Đã giải quyết: 57 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...