Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


9

Đã tiếp nhận: 987 hồ sơ

Đã giải quyết: 465 hồ sơ

95% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

8

Đã tiếp nhận: 1480 hồ sơ

Đã giải quyết: 1234 hồ sơ

91% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

7

Đã tiếp nhận: 1264 hồ sơ

Đã giải quyết: 1150 hồ sơ

89% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...