Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


6

Đã tiếp nhận: 1257 hồ sơ

Đã giải quyết: 582 hồ sơ

99% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

5

Đã tiếp nhận: 2087 hồ sơ

Đã giải quyết: 1603 hồ sơ

93% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

4

Đã tiếp nhận: 1503 hồ sơ

Đã giải quyết: 1291 hồ sơ

88% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...