Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


5

Đã tiếp nhận: 141 hồ sơ

Đã giải quyết: 115 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

4

Đã tiếp nhận: 95 hồ sơ

Đã giải quyết: 89 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

3

Đã tiếp nhận: 129 hồ sơ

Đã giải quyết: 121 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...