Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


11

Đã tiếp nhận: 1030 hồ sơ

Đã giải quyết: 493 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

10

Đã tiếp nhận: 1490 hồ sơ

Đã giải quyết: 1134 hồ sơ

88% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

9

Đã tiếp nhận: 1257 hồ sơ

Đã giải quyết: 1096 hồ sơ

84% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...